Obec Mírov
ObecMírov

Informace o zpracování osobních údajů

Obec Mírov tímto dle č. 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) poskytuje informace o zpracování osobních údajů v rámci své působnosti:

 

1. Správce osobních údajů

Obec Mírov

Mírov 47, 789 53

IČ: 00635995

ID datové schránky: 6babkay

E-mail: podatelna@obecmirov.cz

Telefon: 583 429 176, +420 608 887 831

 

2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Mgr. Renáta Höchsmann

E-mail: hochsmann@mohelnice.cz

Telefon: +420 776 772 855

 

3. Účely zpracování

Obec, jakožto správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje zejména pro následující účely:

- plnění povinností v samostatné a přenesené působnosti dle příslušných právních předpisů,
- plnění povinností vyplývajících z uzavřených smluv a postupu před uzavřením smlouvy např. se zaměstnanci, nájemci, dodavateli, odběrateli apod.,
- plnění povinností vyplývajících z veřejného zájmu správce.

 

4. Právní základ pro zpracování

Osobní údaje mohou být zpracovávány pro uvedené účely na základě následujících právních titulů:

- splnění právních povinnosti,

- splnění smlouvy nebo opatření před uzavřením smlouvy,

- ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,

- splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, 

- oprávněný zájem správce či třetí strany,

- souhlas subjektu údajů.

 

5. Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není správci uložena zvláštním právním předpisem nebo pokud neposkytl subjekt údajů souhlas s takovým předáním. 

 

6. Doba uložení

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou Spisovým a skartačním řádem obce.

 

7. Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má právo:

- na přístup k osobním údajům (čl. 15),

- na opravu svých osobních údajů (čl. 16),

- na výmaz (čl. 17),

- na omezení zpracování (čl. 18),

- na přenositelnost údajů (čl. 20),

- vznést námitku (čl. 21),

- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77),

- kdykoli souhlas odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním (čl. 7).

 

Žádost k uplatnění práv subjektu údajů může být doručena:

- do datové schránky správce, 

- poštou s úředně ověřeným podpisem na adresu správce uvedenou výše, 

- osobně na podatelnu správce, přičemž subjekt údajů je povinen prokázat svoji totožnost předložením průkazu totožnosti,

- e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem na podatelna@obecmirov.cz

 

Lhůta na zpracování žádosti:

Žádost bude zpracována do jednoho měsíce od jejího obdržení. Lhůtu lze v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. O prodloužení lhůty bude subjekt údajů ze strany správce informován, a to včetně důvodů vedoucích k prodloužení.

 

8. Automatizované rozhodování

Správce osobních údajů neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

V OBRAZE

Logo aplikace V OBRAZE

Informace z našeho webu na chytrých telefonech. Mobilní aplikace – V OBRAZE.

Google Play

App Store

Počasí

dnes, pátek 21. 6. 2024
déšť 28 °C 15 °C
sobota 22. 6. déšť 23/15 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 24/15 °C
pondělí 24. 6. jasno 25/13 °C

Odstávky ČEZ

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky